قابل توجه متقاضيان تمديد پروانه اشتغال

باستناد نامه شماره 24466 مورخ 13/2/90 شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و مصوبه 1/8/89 هيات مديره محترم (وفق ماده 11 شيوه نامه اجرايي نحوه تمديد و ارتقاء پايه) . دارندگان پروانه اشتغال بكار مهندسي در هر دوره سه ساله اعتبار پروانه خود موظفند حداقل در دو سمينار آموزشي كه از طرف سازمان نظام مهندسي با هماهنگي و تاييد اداره كل مسكن و شهرسازي استان ارائه مي گردد شركت نمايند .
با توجه به دستورالعمل فوق و بمنظور ايجاد فرصت براي آندسته از متقاضياني كه اعتبار پروانه آنان در سال جاري به پايان خواهد رسيد ، با موافقت اداره كل مسكن و شهرسازي مقرر گرديد تاريخ اجراي اين دستورالعمل به بعد از 31/6/90 موكول و لذا از اول مهرماه سالجاري ارائه گواهينامه شركت در حداقل دو سمينار بهنگام درخواست تمديد پروانه از طرف متقاضي الزامي خواهد بود.

 

مرجع اطلاعیه : سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي
تاریخ ثبت : 1390/03/02
آمار بازدیدکنندگان : 28128