برنامه جديد دوره هاي ارتقاء پايه رشته هاي عمران-محاسبات و نظارت و معماري 2 به يك و 3 به 2

                                                                                  دروس  سه  به دو  رشته معماري (بمنظور رعايت حال شهرستاني ها برخي از كلاسها آخر هفته برنامه ريزي شده است)    

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

              محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

معماري

طراحي نظارت

دانشگاه فردوسي

بكارگيري استاندارده در معماري

مهندس مومن آبادي

پنجشنبه 17/10/94

12- 8

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 23/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

 

دوشنبه 5/11/94

ساعت 12               

سالن اجتماعات سازمان

جمعه    18/10/94

20- 16

پنجشنبه 24/10/94

12- 8

جمعه    25/10/94

20- 16

2

معماري

طراحي نظارت

دانشگاه فردوسي

مصالح و فناوريهاي نوين ساخت

مهندس خاتمي

پنجشنبه 17/10/94

20- 16

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 23/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

 

پنجشنبه 8/11/94

ساعت 12               

سالن اجتماعات سازمان

جمعه    18/10/94

12- 8

پنجشنبه 24/10/94

20- 16

جمعه    25/10/94

12- 8

3

معماري

طراحي نظارت

دانشگاه فردوسي

معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي در مصرف انرژي

مهندس مستشاري-دكتر كياني فر

شنبه 26/10/94

20-16

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 23/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

 

یکشنبه 11/11/94

ساعت 12               

سالن اجتماعات سازمان

 دوشنه28/10/94

 20-16

سه شنبه29/10/94

 20-16

چهارشنبه30/1094

 20-16

                                                                                  دروس  2  به يك  رشته معماري (بمنظور رعايت حال شهرستاني ها برخي از كلاسها آخر هفته برنامه ريزي شده است)    

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

              محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

معماري

2 به يك

دانشگاه فردوسي

الزامات معماري، مديريت و اجراي ساختمان

مهندس محسني

پنجشنبه 10/10/94

12- 8

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 15/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

پنجشنبه  17/10/94

ساعت 12               

سالن اجتماعات سازمان

پنجشنبه 10/10/94

20-16

جمعه    11/10/94

12- 8

جمعه    11/10/94

20-16

2

معماري

2 به يك

دانشگاه فردوسي

معماري زمينه گرا در بافتها

دكتر صحاف

پنجشنبه 17/10/94

12- 8

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 15/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

دوشنبه 28/10/94

ساعت 12               

سالن اجتماعات سازمان

جمعه    18/10/94

12- 8

پنجشنبه 24/10/94

12- 8

جمعه    25/10/94

12- 8

3

معماري

2 به يك

دانشگاه فردوسي

اصول و مباني طراحي بناهاي بلند مرتبه

دكتر صحاف

پنجشنبه 17/10/94

20-16

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 15/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

یکشنبه 4/11/94

ساعت 12               

سالن اجتماعات سازمان

جمعه    18/10/94

20-16

پنجشنبه 24/10/94

20-16

جمعه    25/10/94

20-16

                                                                                            دروس  2  به يك  رشته عمران محاسبات   

                             با توجه به عدم ارائه دو درس شالوده هاي عميق و طراحي لرزه اي نام متقاضيان اين دروس به دروس ارائه شده منتقل شده

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

              محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

عمران

محاسبات 2 به يك

خاوران

سيستمهاي سازه اي ساختمانهاي بلند مرتبه

دكتر صمدي

جمعه    27-09-94

13-08

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 23/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

توجه : چنانچه به هر دليل امكان حضور در اين دوره را نداشته باشيد، حداكثر 3 روز قبل از شروع كلاس مراتب را از طريق شماره تلفن 15و37015410 به آموزش اطلاع دهيد. در غير اينصورت شهريه پرداختي غير قابل برگشت است

چهارشنبه 23-10-94

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان

يكشنبه 29-09-94

21-18

سه شنبه 01-10-94

21-18

چهارشنبه 02-10-94

21-18

پنجشنبه 03-10-94

21-18

جمعه    04-10-94

13-08

شنبه    05-10-94

21-18

2

عمران

محاسبات 2 به يك

خاوران

سيستمهاي جذب انرژي در سازه فولادي

دكتر كرم الدين

دوشنبه 07-10-94

21-18

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 23/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

توجه : چنانچه به هر دليل امكان حضور در اين دوره را نداشته باشيد، حداكثر 3 روز قبل از شروع كلاس مراتب را از طريق شماره تلفن 15و37015410 به آموزش اطلاع دهيد. در غير اينصورت شهريه پرداختي غير قابل برگشت است

سه شنبه 29-10-94

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان

پنجشنبه 10-10-94

21-18

جمعه     11-10-94

12-08

جمعه     11-10-94

20-16

دوشنبه 14-10-94

21-18

سه شنبه 15-10-94

21-18

چهارشنبه 16-10-94

21-18

3

عمران

محاسبات 2 به يك

خاوران

سيستمهاي مقاوم بتن آرمه

دكتر شيرازي

شنبه      26-10-94

21-17

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 23/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

توجه : چنانچه به هر دليل امكان حضور در اين دوره را نداشته باشيد، حداكثر 3 روز قبل از شروع كلاس مراتب را از طريق شماره تلفن 15و37015410 به آموزش اطلاع دهيد. در غير اينصورت شهريه پرداختي غير قابل برگشت است

پنجشنبه 15-11-94

ساعت 12      

سالن اجتماعات سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه  27-10-94

21-17

دوشنبه   28-10-94

21-17

شنبه      03-11-94

21-17

يكشنبه  04-11-94

21-17

دوشنبه   05-11-94

21-17

4

عمران

محاسبات 2 به يك

خاوران

مقاوم سازي سازه فولادي و بتني

دكتر سيفي

چهارشنبه 30-10-94

20-16

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 23/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

توجه : چنانچه به هر دليل امكان حضور در اين دوره را نداشته باشيد، حداكثر 3 روز قبل از شروع كلاس مراتب را از طريق شماره تلفن 15و37015410 به آموزش اطلاع دهيد. در غير اينصورت شهريه پرداختي غير قابل برگشت است

دو شنبه 19-11-94

ساعت 12      

سالن اجتماعات سازمان

 

 

پنجشنبه 01-11-94

12-08

جمعه     02-11-94

12-08

چهارشنبه 07-11-94

20-16

پنجشنبه 08-11-94

12-08

جمعه     09-11-94

12-08

                                                                                                          دروس  3  به 2  رشته عمران محاسبات 

توجه بعلت عدم ارائه دروس ساختمانها با مصالح بنايي،پدافند غير عامل و تحليل ديناميكي نام متقاضيان اين دروس به دروس ارائه شده منتقل شده. ارئه درس مباني مدلسازي مستلزم ثبت نام  تعداد بيشتر است

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

              محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

عمران

محاسبات

دانشگاه فردوسي

سيستمهاي مقاوم فلزي بتني

دكتر اصفهاني

دكتر كرم الدين

جمعه      94/9/20

20-16

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 23/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

چهارشنبه 30-10-94

ساعت 12      

سالن اجتماعات سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه 94/9/26

12-8

جمعه      94/9/27

20-16

پنجشنبه 94/10/3

12-8

جمعه      94/10/4

20-16

پنجشنبه 94/10/10

12-8

2

عمران

محاسبات

دانشگاه فردوسي

بهسازي خاك

دكتر بلوري

شنبه      94/10/5

20-16

 دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 23/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

سه شنبه 6-11-94

ساعت 12      

سالن اجتماعات سازمان

 

 

يكشنبه  94/10/6

20-16

دو شنبه  94/10/7

20-16

شنبه      94/10/12

20-16

يكشنبه  94/10/13

20-16

دو شنبه  94/10/14

20-16

3

عمران

محاسبات

دانشگاه فردوسي

طراحي اتصالات در سازه هاي فولادي

دكتر كرم الدين

پنجشنبه 94/10/17

17-13

دانشكده مهندسي طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 23/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

دو شنبه 12-11-94

ساعت 12      

سالن اجتماعات سازمان

جمعه      94/10/18

20-16

يكشنبه    94/10/20

20-16

سه شنبه  94/10/22

20-16

پنجشنبه 94/10/24

17-13

جمعه      94/10/25

20-16

                                                                دروس  3  به 2  رشته عمران نظارت (بمنظور رعايت حال شهرستاني ها برخي از كلاسها آخر هفته برنامه ريزي شده است)  

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

              محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

عمران

نظارت

خاوران

مباني گود برداري و سازه نگهبان

دكتر رسولي

5 شنبه 21/8/94

12- 8

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12/4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 15/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

يكشنبه 8/9/94

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

جمعه   22/8/94

12- 8

5 شنبه 28/8/94

20- 16

جمعه   29/8/94

12- 8

2

عمران

نظارت

خاوران

قالب بندي و قالب برداري

دكتر سيفي-مهندس مروتي

5 شنبه 21/8/94

20- 16

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12/4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 15/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

سه شنبه 10/9/94

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

جمعه   22/8/94

20- 16

5 شنبه 28/8/94

12- 8

جمعه   29/8/94

20- 16

3

عمران

نظارت

خاوران

مصالح وفناوريهاي نوين صنعت ساختمان

مهندس احمدي

شنبه   23/8/94

21- 18

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12/4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 15/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

پنجشنبه 12/9/94

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

يكشنبه 24/8/94

21- 18

دوشنبه 25/8/94

21- 18

شنبه   30/8/94

21- 18

يكشنبه 1/9/94

21- 18

4

عمران

نظارت

خاوران

اصول حرفه اي خدمات مهندسي

مهندس كلالي

دوشنبه 2/9/94

21- 18

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12/4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 15/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

دوشنبه 16/9/94

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

4 شنبه 4/9/94

21- 18

شنبه   7/9/94

21- 18

دوشنبه 9/9/94

21- 18

شنبه 14/9/94

21- 18

                                                                         دروس  2  به يك  رشته عمران نظارت  (بمنظور رعايت حال شهرستاني ها برخي از كلاسها آخر هفته برنامه ريزي شده است)  

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

              محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

عمران

نظارت

خاوران

كنترل اتصالات فلزي

دكتر گرامي

يكشنبه   1/9/94

21-18

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12/4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 15/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

چهارشنبه 25/9/94

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

جمعه     6/9/94

13.30-8.30

يكشنبه   8/9/94

21-18

جمعه     13/9/94

13.30-8.30

2

عمران

نظارت

خاوران

بتنهاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي

دكتر سيفي-مهندس مروتي

5 شنبه 5/9/94

21-18

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12/4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 15/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

يكشنبه 29/9/94

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

جمعه   6/9/94

20- 16

5 شنبه 12/9/94

21-18

جمعه   13/9/94

20- 16

دوشنبه 16/9/94

21-18

3

عمران

نظارت

خاوران

تعمير و مرمت و تقويت سازه

دكتر صمدي

يكشنبه 15/9/94

21- 18

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12/4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 15/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

چهارشنبه 2/10/94

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

 

3 شنبه 17/9/94

21- 18

4 شنبه   18/9/94

21- 18

يكشنبه 22/9/94

21- 18

3 شنبه 24/9/94

21- 18

4

عمران

نظارت

خاوران

روشهاي توليد صنعتي ساختمان

مهندس زارعي

دو شنبه 23/9/94

21- 18

قاسم آباد-ميدان فلاحي-فلاحي12/4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 15/8 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

يكشنبه 6/10/94

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان نبش پيام 12

 

 

5 شنبه 26/9/94

12- 8

  شنبه 28/9/94

21- 18

دو شنبه 30/9/94

21- 18

سه شنبه 01/10/94

21- 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

توجه : ثبت نام براي ساير دروس در ديگر رشته ها كماكان ادامه دارد. متقاضيان مي توانند در ساعات اداري به آموزش واقع در طبقه 4 ساختمان مركزي سازمان (نبش پيام 12) مراجعه نمايند. ضمن آنكه برنامه اينگونه دروس پس از تكميل ظرفيت متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

مرجع اطلاعیه : معاونت آموزش و پژوهش سازمان
تاریخ ثبت : 1394/08/24
آمار بازدیدکنندگان : 5014