آرشیو آمار طرح ارجاع سیستمی نظارت

 

آمار طرح اجرای سیستمی تا شهریور 94

آمار طرح ارجاع سیستمی از 30 لغایت 31 شهریور94

آمار طرح ارجاع سیستمی از 1 لغایت 5 مهر94

آمار طرح ارجاع سیستمی از 6 لغایت 11 مهر94

آمار طرح ارجاع سیستمی از 12 لغایت 19 مهر94

آمار طرح ارجاع سیستمی از 20 لغایت 23 مهر94

آمار طرح ارجاع سیستمی از 25 لغایت 5 آبانماه94

آمار طرح ارجاع سیستمی از 5 لغایت 10 آبانماه94

 آمار طرح ارجاع سیستمی از 11 لغایت 21 آبانماه94

 آمار طرح ارجاع سیستمی از 11 لغایت 24 آبانماه94

آمار ارجاع سیستمی از 24 آبان لغایت 4 آذرماه94

آمار ارجاع سیستمی از 5 لغایت 12 آذر 94

آمار ارجاع سیستمی از 12 لغایت 22 آذرماه94

آمار ارجاع سیستمی از 24آذر لغایت 2 دیماه 94

آمار ارجاع سیستمی از 3 لغایت 9 دیماه 94

آمار ارجاع سیستمی از 10 لغایت 22 دیماه 94

آمار ارجاع سیستمی از 26 دیماه لغایت 3 بهمن ماه94

 

 

 

 

مرجع اطلاعیه :
تاریخ ثبت :
آمار بازدیدکنندگان : 1559