برنـامـه دوره کـار آمـوزی صـلاحیت اجـرا

برنـامـه دوره کـار آمـوزی صـلاحیت اجـرا ( کد 1 )

 

نام درس

نام استاد

تاریخ برگزاری

ساعت

مصالح ساختمانی و استاندارد های مربوطه

مهندس خراشادیزاده

5شنبه 1/5/1394

13- 9

مسایل اولیه  کارگاهی و نکات اجرایی

مهندس خراشادیزاده

جمعه 2/5/1394

20- 16

 

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار

مهندس کلالی

شنبه 3/5/1394

1شنبه 4/5/1394

4شنبه 7/5/1394

نکات اجرایی سازه های فولادی 1

دکتر گرامی

2شنبه 5/5/1394

3شنبه 6/5/1394

نکات اجرایی درتخریب بناهاي فرسوده وآشنایی بامکانیک خاك و...

مهندس چوپانکاره

شنبه 10/5/1394

1شنبه 11/5/1394

نکات اجرایی سازه هاي بتن مسلح

دکتر شریعتمدار

2شنبه  12/5/1394

3شنبه  13/5/1394

نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی – دیوار چینی و ..

مهندس شجاع

4شنبه 14/5/1394

5شنبه 15/5/1394

نکات اجرایی پی های سطحی

مهندس مروتی

1شنبه 18/5/1394

2شنبه 19/5/1394

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 1

مهندس سریری

شنبه 24/5/1394

1شنبه 25/5/1394

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1

مهندس محدث

3شنبه 27/5/1394

4شنبه 28/5/1394

 

 

 

 

 

اسامي شركت كنندگان دوره

رديف

نام و نام خانوادگي

1

سيدمهدي          هاشمي

2

محمدرضا            رحماني

3

سيد مهدي         فياضي

4

علي رضا            مظلوم موخر

5

امير واسعي زاده مقدم نوقابي

6

مهدي يار رضازاده عنبراني

7

مسعود رضازاده عنبراني

8

مهدي طاهري

9

مرضيه توحيدي بايگي

10

وحيد وثوق مقدم

11

سيد حامد          حيدري مقدم

12

سجاد جمالي

13

زينب جاويدي

14

زهرا عبدالحسيني برون

15

اميد طباطبايي يزدي

16

امير تقوي

17

اميد فلاحي طرقي

18

حسين برادران فرد

19

محمد كابلي

20

محمد توكلي پور

21

مصطفي پسنديده فرد

22

علي حق گو

23

مهدي محبي

24

محسن قوسي

25

مسعود بيهقي

26

احمد معدني

27

امير حسين وكيلي مقدم ترشيزي

28

ندا محبي

29

سيد مجتبي تقي زاده خيرابادي

30

حامد يوسف نژاد

31

حجت باقر نژاد

32

امير مهدي زارع مهرجردي

33

سيد حامد          نيكنام يزدي

 

34

عباس اصغري بجستاني

35

محمدقاسم         عباسي

 

 

 *ضمنا كلاس ها در محل خانه عمران واقع در بلوار سازمان آب،نبش شهيد صادقي 10 برگزار ميگردد.

---------------------------------------------------

نام درس

نام استاد

تاریخ برگزاری

ساعت

مصالح ساختمانی و استاندارد های مربوطه

مهندس خراشادیزاده

5شنبه 1/5/1394

20- 16

مسایل اولیه  کارگاهی و نکات اجرایی

مهندس خراشادیزاده

جمعه 2/5/1394

13- 9

نکات اجرایی درتخریب بناهاي فرسوده وآشنایی بامکانیک خاك و...

مهندس چوپانکاره

5شنبه 8/5/1394

13- 9

جمعه 9/5/1394

20- 16

نکات اجرایی سازه های فولادی 1

دکتر گرامی

5شنبه 8/5/1394

20- 16

جمعه 9/5/1394

13- 9

نکات اجرایی سازه هاي بتن مسلح

دکتر شریعتمدار

5شنبه 15/5/1394

13- 9

جمعه 16/5/1394

13- 9

نکات اجرایی پی های سطحی

مهندس مروتی

5شنبه 15/5/1394

20- 16

جمعه 16/5/1394

20- 16

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار

مهندس کلالی

5شنبه 22/5/1394

13- 9

20- 16

جمعه 23/5/1394

13- 9

نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی – دیوار چینی و ..

مهندس شجاع

5شنبه 29/5/1394

13- 9

20- 16

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 1

مهندس سریری

جمعه 30/5/1394

13- 9

20- 16

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1

مهندس محدث

5شنبه 5/6/1394

20- 16

جمعه 6/6/1394

13- 9

برنـامـه دوره کـار آمـوزی صـلاحیت اجـرا (کد 2)

 

 

 

 

 

 

اسامي شركت كنندگان دوره

رديف

نام و نام خانوادگي

1

سلماز  خوش نواي فومني

2

رضا  شهركي

3

ايمان حسيني

4

سعيد لاوي عرب

5

محسن حسن زاده

6

جلال لطفي

7

ميلاد اديب نيا

8

رضا شيرازي

9

سعيد روشني

10

محمد نظريان

11

مهدي نظريان

12

مهدي باقري

13

مسعود  حاجي پور بردري

14

سمانه السادات هاشمي

15

مهسا رمضانپور

16

فلاحي طرقي

17

محمدرضا            شجاع

18

مهدي باغبان گلستاني

19

علي اكبر            عابدي

20

مصطفي عاشوري جنگاهي

21

سيد محمد         جلال زاده شهري

22

حسين صبوركازران

23

كاظم بختي

24

احسان طيموري

25

احسان رحماني

26

سيد مسعود محروقي

27

مرتضي  مريدقادري

28

مصطفي كرامتيان

29

شعيب   رجب زاده دقاق

30

محسن  خسروجردي

31

سعيد تقوائي بيناباج

32

حسين نبوي

33

عليرضا   ارجمند نيا

34

علي الهي

35

رامين     صادقي دلوئي

 

*ضمنا كلاس ها در محل خانه عمران واقع در بلوار سازمان آب،نبش شهيد صادقي 10 برگزار ميگردد.

 

مرجع اطلاعیه : معاونت آموزش و پژوهش سازمان
تاریخ ثبت : 1394/04/29
آمار بازدیدکنندگان : 3921