تنظيم و ارسال فهرست معاملات فصلي موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم

راهنماي  مالياتي

اعضاي نظام مهندسي و كنترل ساختمان :

جهت تنظيم و ارسال فهرست معاملات فصلي موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم

 

قابل توجه كليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 96 قانون ماليات‌هاي مستقيم

 

• به‌منظور شفاف‌سازي اطلاعات مبادلات اقتصادي و توسعه عدالت مالياتي، دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، توسط سازمان امور مالياتي كشور تدوين و اجراي آن از تاريخ 01/01/1391 آغاز گرديده كه به‌موجب آن كليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 96 قانون موصوف، مكلفند ضمن استفاده از صورتحساب فروش كالا و خدمات (مطابق فرم نمونه سازمان) براي معاملات و درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله، در تمامي صورتحساب ها، فرم ها و اوراق مربوط، فهرست معاملات خود را به صورت فصلي تا يك ماه پس از پايان هر فصل، به صورت الكترونيكي از طريق پورتال سازمان (برخط) يا محيط رايانه توسط نرم افزار قرارداده شده در سامانه عمليات الكترونيكي مالياتي WWW.TAX.GOV.IR (غير برخط) مطابق ترتيبات تعيين شده، به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند.

1393/03/26

 

1.      تكليف مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي به تنظيم و ارسال فهرست معاملات فصلي از سال 1391براساس مقررات سازمان امور مالياتي مي باشد.

 

 

اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در  رديف 5 بند "ب" ماده 95قانون مالياتهاي مستقيم هستند.

 

1.      تكليف تنظيم وارسال فهرست معاملات فصلي در مهلت يك ماه بعد از پايان هر فصل علاوه بر تنظيم و ارسال اظهارنامه ماليات بر درآمد ساليانه مي باشد.

 

1.      در فهرست معاملات فصلي اطلاعات ريالي كاركرد (درآمد) هر مهندس درج در فصل مربوطه درج مي گردد.

 

1.      اطلاعات ريالي كاركرد (درآمد) هر فصل بصورت زير تهيه مي شود:

الف ) گزارش كاركرد مهندسين مربوط به خود را اخذ

ب )  متراژ مندرج در ستون خروج از ظرفيت را ملاك قرار داده

ج )  متراژ را در نرخ هاي مربوط به پايه و سقف هاي مختلف ضرب نموده

د )  مبلغ ريالي هر سطر كاركرد را كه بر اساس فوق محاسبه كرده ايد با هم جمع كنيد

ه ) نتيجه به علاوه درآمدهاي كارشناسي , بازديد, سايرخدمات و مشاوره جمع درآمد ناخالص فصل شما مي باشد .

1.      با عنايت به تاريخ تغيير تعرفه حق الزحمه خدمات نظام مهندسي كه در طي سال  جهت محاسبه وتنظيم معاملات فصلي به تاريخ كسر از ظرفيت ( معامله ) و تاريخ تغيير تعرفه توجه فرماييد  .

 

1.       عدم ارسال معاملات فصلي جرايم مختلفي دارد كه به فايل pdf "آشنايي با مباني ماده 169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم " در سايت سازمان نظام مهندسي مراجعه نماييد:

تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مكرر و تبصره هاي ذيل آن:

·         عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جريمه اي معادل ۱% مبلغ معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود

·         استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرائم موضوع اين ماده به اشخاصي كه شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت تضامني خواهند داشت

   در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري و فروشنده نسبت به اجراي تكليف         

            موضوع اين دستور العمل اقدام نمايد خريدار با توجه به مسئوليت تضامني مشمول جريمه     

            اي معادل 0۱%مبلغ مورد معامله خواهد بود

 

·         عدم ارائه صورتحسابهاي مربوط به خريدهاي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بند هاي الف و ب ماده 95قانون ماليتهاي مستقيم در سال عملكرد و سال بعد از آن كه مورد درخواست ماموران مالياتي قرار گيرد مشمول جريمه اي معادل 0۱% مبلغ صورتحسابهاي ارائه نشده خواهد بود.

·         هرگونه جعل، تقلب، معاملات غير واقعي، سوء استفاده و تباني اشخاص موضوع اين دستور العمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادي خلاف مقررا ت بوده وضمن مسئوليت تضامني، مطابق با قانون مبهارزه با پولشويي و قانون ارتقا سلامت نظام اداري و انين و مقررات مربوط اقدام خواهد گرديد

 

1.        در صورت نداشتن كد ملي مالكين ,در فهرست فروش (درآمد) از گزينه امتناع مي توانيد استفاده كنيد ،ليكن سعي بر دريافت كپي كارت ملي مالك از طريق دفتر فني/ شركت ناظران حقوقي مربوطه و يا مستقيم اقدام نماييد. 

2.      جهت فهرست خريد (هزينه ها) با توجه به معافيت ارسال فهرست هزينه هاي حق عضويت و 5 درصد سهم شهرداري و سازمان جهت درج در فهرست معاملات ,صرفا براي خريد هايي كه مستند به فاكتور مي باشد هزينه هاي خود را تنظيم و يا از گزينه "معاملات كمتر از 10درصد مبلغ حد نصاب " استفاده نماييد.

3.      بر اساس بخشنامه شماره 23997/200/ص مورخ 27/12/1392 در موارد زير نيازي به اعلام در فهرست معاملات خير يا فروش نمي باشد:

·         دريـافت و پـرداخت حـق عـضويت اعضاء مجامع حرفه اي، احزاب و انجـمن ها و تشكـل هاي غـيردولتي كـه داراي مـجوز از مـراجـع ذيـربـط مي باشند.

·         دريافت و پرداخت هايي كه به موجب قانون و مصوبات هيئت محترم وزيران توسط دستگاه هاي اجرائي به تشكل هاي قانوني، نهادهاي عمومي غيردولتي،مجامع حرفه اي، انجمن ها، انجمن هاي صنفي، اتحاديه ها، احزاب، اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي شود.

·         دريافت و پرداخت هائي كه به موجب قانون و مصوبات هيئت محترم وزيران توسط تشكل هاي قانوني،نهادهاي عمومي غيردولتي، مجامع حرفه اي، انجمن ها، انجمن هاي صنفي، اتحاديه ها، احزاب به اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي شود.(همانند 5درصد شهرداري و نظام مهندسي) .

·         مبالغي كه تحت عناوين جريمه يا خسارت، انواع عوارض و ماليات(به استثناء ماليات و عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده) حق ثبت،حق تمبر، حقوق گمركي و موارد مشابه، به دستگاه هاي اجرائي پرداخت مي گردد.

·          مال الاجاره هاي املاك موضوع ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم.

·         حقوق و دستمزد پرداختي موضوع فصل سوم از باب قانون مالياتهاي مستقيم.

·         وجوه پرداختي بابت حق نگهداري(شارژ) ساختمان و آبونمان هاي پرداختي.

·         معاملات نقل و انتقال املاك موضوع ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم براي متعاملين.

 

1.      مجريان ذيصلاح نرخ نامه مصوب ندارند و توصيه مي گردد بر اساس پيشنهاد انجمن سازندگان مسكن , يك نرخ واحد جهت محاسبه درآمد اعمال نمايند.

 

 

 

مرجع اطلاعیه : سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
تاریخ ثبت : 1394/04/04
آمار بازدیدکنندگان : 3594