راهنماي مالياتي

راهنماي مالياتي

 سازمان امور مالياتي بر اساس اطلاعيه به شرح زير و با توجه به راي ديوان عدالت اداري،  تفاهم نامه مالياتي موضوع ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي ماليات بر درآمد سال عملكرد 1393 اعضا  با سازمان نظام مهندسي كشور تنظيم نمي كند.

لذا اعضا  بر اساس اطلاعات تنظيمي در دفتر مشاغل پلمپ شده  كه  متكي به مدارك باشد و يا به روش ضرايب علي الراس ( 40%نظارت و 22% طراحي)  اظهارنامه ماليات بر درآمدئ عملكرد سال 1393را تكميل نمايند .

همچنين نظر اعضاي محترم را به راهنماي مالياتي  قبلي اين سازمان مندرج در سايت در خصوص  لزوم تكميل عمليات ثبت نام اقتصادي  بعنوان شرط لازم جهت ارسال الكترونيكي اظهار نامه جلب مي نمايد 

شايان ذكر است سازمان نام مهندسي استان همانند سنوات قبل اقدام به ارايه خدمات جهت تسهيل ارسال اظهارنامه مالياتي را خواهد نمود.

 

به دنبال امضاي تفاهم نامه مالياتي اتاق اصناف با سازمان امور مالياتي کشور، ميزان افزايش ماليات بابت خوداظهاري عملکرد سال 93 صاحبان مشاغل بند (ج) قانون ماليات هاي مستقيم بين 8 تا 18 درصد تعيين شد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، بعد از سه جلسه پي در پي و تعامل موثر فيمابين مسئولان اتاق اصناف کشور و سازمان امور مالياتي، بالاخره دستورالعمل تفاهم مالياتي بابت خوداظهاري عملکرد سال 93 ، امروز به امضاي نمايندگان طرفين رسيد. بر اين اساس، مقرر شد صاحبان مشاغل بند (ج) ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم بر مبناي ماليات عملکرد سال 92، تا مبلغ يک ميليون تومان، 8 درصد رشد، مازاد بر يک ميليون تومان تا سقف سه ميليون تومان، 12 درصد رشد و از سه ميليون تومان به بالا، 18 درصد رشد را در اظهارنامه خود لحاظ نمايند. گفتني است اين تفاهم نامه شامل موديان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم مي شود و امسال به دليل راي ديوان عدالت اداري ، تفاهم موضوع ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم با مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم صورت نمي گيرد. بديهي است اين دسته از موديان محترم مالياتي بايستي براساس مقررات و واقعيت هاي فعاليت اقتصادي خود نسبت به ارسال اظهارنامه مالياتي بابت عملکرد سال 93 به صورت الکترونيکي اقدام نمايند.

 

مرجع اطلاعیه : سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
تاریخ ثبت : 1394/03/28
آمار بازدیدکنندگان : 2671