اظهارنامه مالياتي الكترونيكي و دستورالعمل استفاده از آن

راهنماي مالياتي شماره يكسال 1394  :

توجه اعضا  به اطلاعيه سازمان امور مالياتي در خصوص ضرورت تكميل عمليات ثبت نام اقتصادي بعنوان شرط امكان ارسال اظهارنامه الكترونيكي  عملكرد سال 1393 جلب مي گردد .

مودي گرامي لطفا موارد زير را به دقت مطالعه نماييد:

فرم هاي اظهارنامه الكترونيك عملكرد سال 1393 جهت تسليم عملكرد مذكور تا پايان تيرماه 1394 و همچنين عملكرد ميانسالي جهت موديان خاص مشمول روي سايت قرار داده شده است. فرمها خام مربوط به اين اظهارنامه ها باقابليت چاپ به عنوان پيش نويس و به منظور آماده سازي اطلاعات جهت ثبت در سامانه الكترونيكي اظهارنامه با قابليت PDF در بخش مربوطه در سايت قرار داده شده است.

در سال جديد سياست سازمان امور مالياتي كشور دريافت اظهارنامه به صورت كاملا الكترونيكي است و ارائه نسخه كاغذي به واحدهاي مالياتي ضرورتي ندارد

لطفا قبل از تسليم و ارسال نهايي الكترونيكي، نسخه پيش نويس تكميل شده را از سيستم اخذ و به دقت بررسي فرماييد. سپس اقدام به ارسال الكترونيكي، كه نهايي و قطعي تلقي مي گردد نماييد.

 شرايط  ارسال اظهارنامه الكترونيكي براي موديان  حقيقي، حقوقي و تشكل هاي قانوني درسال 1393 به شرح ذيل اعلام مي گردد:

 1- موديان حقيقي:تسليم الكترونيكي اظهارنامه اين دسته از موديان در صورت تكميل ثبت نام الكترونيكي امكان پذير مي باشد. در خصوص واحدهاي مشاركتي جهت عملكرد 1393 تنها تكميل يك اظهارنامه كافي است. نيازي به ارايه اظهارنامه انفرادي به تفكيك شركاء نمي باشد.

اطلاعات شركاء در واحدهاي مشاركتي از سامانه ثبت نام شماره اقتصادي بارگزاري خواهد شد. لذا در صورت عدم ثبت اطلاعات اين سامانه (از جمله اطلاعات شركاء...) در ثبت نام شريك اصلي حتما نسبت به تكميل آن در سامانه ثبت نام اقدام نماييد.

2- موديان حقوقي:  تسليم الكترونيكي اظهارنامه اين دسته از موديان با استفاده از نام كاربري و كلمه عبور و كد رهگيري پيش ثبت نام و در صورت تكميل اطلاعات ثبت نام امكان پذير مي باشد. بنابراين ضروري است موديان حقوقي نسبت به تكميل ثبت نام، رفع ايرادات احتمالي اين مرحله از طريق سامانه اينترنتي عمليات مالياتي موديان به نشانيhttp://tax.gov.ir  اقدام نمايند.

 تذكر: چنانچه زمان ارسال اظهارنامه الكترونيكي كدخطاي 504 را دريافت مي كنيد به مفهوم عدم برقراري شروط بالا براي ارسال اظهارنامه مي باشد.

 لذا با عنايت به اين كه سياست  و  برنامه عملياتي سازمان امور مالياتي كشور در سال جاري اخذ الكترونيكي اظهارنامه ها،  بدون نياز به مراجعه حضوري موديان  به  واحد هاي مالياتي مي باشد و ارائه الكترونيكي اظهارنامه موديان،  مشروط  به تكميل مراحل ثبت نام  الكترونيكي  به شرح فوق الذكرمي باشد،  موديان گرامي هرچه سريعتر و قبل از فرا رسيدن روزهاي پاياني مهلت تسليم اظهارنامه،  نسبت به تكميل فرآيند ثبت نام خود اقدام نمايند

 

 

مرجع اطلاعیه : سازمان امور مالياتي كشور
تاریخ ثبت : 1394/03/05
آمار بازدیدکنندگان : 3801